• موضوع نمایندگی:
  • بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش محصول و یا محصولات شرکت طبق لیست و مشخصات فنی پیوست که به تائید شرکت و نماینده رسیده میباشد با شرایط قیمت گذاری و خدمات پس از فروش تعیین شده از سوی شرکت

 

 • شرایط نمایندگی انحصاری :
  • نکمیل فرم مربوطه
  • فروش۳ تن بصورت ماهیانه از تاریخ اعلام آمادگی جهت اخذ نمایندگی بر اساس بند تعهدات طرفین بصورت پلکانی ۳ ماهه اول ۵/۱ تن و ۳ ماهه دوم ۵/۳ تن و ۶ ماهه بعد ۳ تن درماه .
  • در صورت عدم تعهد به این بند شرکت اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان مورد نظر می نماید و طرف دوم تنها عاملیت فروش می باشد، نه نماینده ی انحصاری.

ماده۳- : مدت قرارداد:

۳-۱-   مدت این قرارداد پس از حصول شرایط نمایندگی توسط نماینده،  برای مدت زمان یک سال  منعقد می گردد وپس از اتمام مدت قرارداد با رضایت طرفین قرارداد قابل تمدید است. در صورت عدم رضایت طرفین قرارداد قابل فسخ می باشد.

 

 • تعهدات شرکت و تسهیلات نمایندگی فروش:
  • شرکت متعهد می گرددمتقاضیان خرید محصولات شرکت را به نزدیکترین نمایندگی معرفی نماید.
  • شرکت مکلف است حداکثر ظرف مدت زمان ۷ روز نسبت به ارسال سفارش نماینده فروش پس از دریافت

وجه محصول ، به مرکز استان مورد نمایندگی  (در محل باربری)  اقدام نماید.

 • شرکت متعهد  است در صورت معیوب بودن کالا طبق مفاد ذکر شده در مشخصات کالا  نسبت به تعویض یا رفع عیب آنها  ظرف مدت ۱ هفته اقدام نماید.
 • شرکت متعهد به آموزش یک نفر از پرسنل نماینده در محل شرکت میباشد.
 • شرکت موظف است پس از پایان قرارداد کلیه مدارک و اوراق بهادار نماینده را به وی مرجوع نماید.
 • تعهدات نماینده:
  • نماینده محق و مجاز نیست که به نام و به وکالت از طرف شرکت اقدامی انجام دهد مگر مواردی که قبلا و صریحا و کتبا” این اختیار به او تفویض شده باشد .
  • اجرای کالای فروخته شده به نماینده به اختیار خود ایشان می باشد،درغیراین صورت هزینه های آن حسب مورد از طرف شرکت محاسبه خواهد شد
  • نماینده تنها مجاز است در حوزه ی مندرجات موجود در برگه ی اطلاعات فنی محصول اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوط به اظهارات خارج از مشخصات فنی محصول به عهده ی شرکت نمی باشد.
  • چنانچه نماینده به دلایلی نیاز به فروش به نحوی خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً به شرکت اعلام و مجوز لازم را اخذ نماید. قیمت فروش محصولات توسط نماینده فروش و با هماهنگی  شرکت اعلام می گردد.
  • نماینده موظف است در هرماه  فهرست کلیه مشتریان خود را که طی همان ماه از او خرید نموده‌اند را با ذکر نام و نشانی و تلفن اعلام نماید.
  • در صورتیکه سقف محصول درخواستی نماینده فروش از میزان تعهد شده این قرارداد بیشتر شود، شرایط فروش طبق توافق جداگانه و خارج از این قرارداد تعیین خواهد شد.
  • نماینده حق اعطای نمایندگی به غیر و یا فروش کالا در خارج از حوزه ی جغرافیایی تعیین شده در موضوع قرارداد را ندارد مگر با کسب اجازه ی کتبی از شرکت.

عنوان